Barcanova Innova

Barcanova Innova. Programa Connexions. Matemàtiques. from Barcanova on Vimeo.

B

Aprofundir en els continguts curriculars amb rigor i potenciar la creativitat per afrontar nous desafiaments i contextos d’aprenentatge són premisses necessàries per educar en el segle xxi i molt importants per aconseguir un aprenentatge signi­ficatiu i interdisciplinari, un aprenentatge intel·ligent.

El projecte INNOVA aposta per activitats de connexió i reflexió, per fomentar la diversitat de pensament i la comprensió profunda dels coneixements; aposta pel pensament crític.

INNOVA aborda el treball de les competències a partir de tasques i activitats con­textualitzades, properes i reals que connecten amb els interessos i la curiositat innata dels infants. Ofereix activitats basades en metodologies que promouen el treball en equip i en grup, com l’aprenentatge cooperatiu, que, a partir de les tasques i els treballs, potencia la socialització i la integració de tots els alumnes, siguin quines siguin les seves capacitats, fomentant la inclusió i l’acceptació de les diferents opinions i punts de vista.

Ofereix, a més a més, activitats dissenyades per desenvolupar qualitats personals com l’autoconfiança, la motivació per aconseguir fites o la resistència al fracàs, elements fonamentals en la iniciativa emprenedora.

Programa CONNEXIONS

El programa CONNEXIONS de Matemàtiques està format, a Cicle Inicial, per un llibre i tres quaderns per a cada curs. A Cicle Mitjà i Cicle Superior el programa consta d’un Llibre de coneixements i un Dossier d’aprenentatge.

El programa inclou tot el contingut curricular de l’àrea i els llibres de cada nivell estan estructurats en 9 unitats didàctiques en què es treballen de manera competencial els diferents continguts.

Per facilitar el procés d’aprenentatge competencial de l’alumnat, els continguts es presenten a partir de situacions de treball sobre les que es va construint l’aprenentatge. No es parteix, doncs, d’una explicació teòrica, sinó de situacions que s’han de resoldre a partir d’investigacions.


Aquesta icona indica quina dimensió treballen els alumnes en cada moment. Les dimensions que es treballen en cada unitat es poden veure en aquest quadre

Les situacions de treball es basen en contextos reals propers a l’alumne perquè així transmeten la idea que les matemàtiques són útils i ajuden a resoldre i a comprendre moltes situacions de la vida quotidiana.

Es treballen les quatre dimensions de manera global: Dimensió resolució de problemes, Di­mensió raonament i prova, Dimensió connexions i Dimensió comunicació i representació.

El programa CONNEXIONS conté material manipulable per a l’aula que ajuda en la construcció de l’apre­nentatge.

BARCANOVA INNOVA aposta per una educació inclusiva, que respon a la diversitat de les necessitats dels alumnes i facilita recursos que permeten diferents formes d’utilització i acostament a la informació digital i audiovisual.

El programa CONNEXIONS va acompanyat d’un ampli i ric conjunt d’eines per a l’avaluació formadora i formativa.

Barcanova ofereix l’acompanyament i seguiment del procés d’implementació del programa per anar reso­lent tots aquells dubtes que puguin sorgir en la seva execució.

A més a més, durant el curs, s’ofereix formació permanent als docents en els àmbits i tendències més inno­vadores per tal que el procés d’ensenyament-aprenentatge esdevingui un èxit.